Priori Xtra 

Priori Xtra

Wijzigingsdatum 28-1-2013
Priori Xtra is een schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de twee werkzame stoffen azoxystrobin en cyproconazole.


Productinformatie


Toepassingsgebieden


[+] Winter triticale
Plaag/ziekte Bruine roest (Puccinia recondita)
Dosering 1 l/ha
Toepassing Wanneer in de periode vanaf schieten van het gewas tot het in aar komen (Z31 - 59) aantasting wordt waargenomen, een behandeling uitvoeren.
Veiligheidstermijn 6 weken

[+] Wintergerst
Plaag/ziekte Bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis), dwergroest (Puccinia hordei) en netvlekkenziekte (Pyrenophora teres)
Dosering 1 l/ha
Toepassing Wanneer in de periode vanaf schieten van het gewas tot het in aar komen (Z31 - 59) aantasting wordt waargenomen, een behandeling uitvoeren.
Veiligheidstermijn 6 weken

[+] Winterrogge
Plaag/ziekte Bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis) en bruine roest (Puccinia recondita f.sp. recondita)
Dosering 1 l/ha
Toepassing Wanneer in de periode vanaf schieten van het gewas tot het in aar komen (Z31 - 59) aantasting wordt waargenomen, een behandeling uitvoeren.
Veiligheidstermijn 6 weken

[+] Wintertarwe
Plaag/ziekte Blad- en aarziekten veroorzaakt door echte meeldauw (Erysiphe graminis f.sp. tritici), bruine roest (Puccinia recondita f.sp. tritici), bladvekkenziekten (Septoria tritici en Septoria nodorum) en gele roest (Puccinia striiformis).
Dosering 1 l/ha
Toepassing Een behandeling uitvoeren in de periode vanaf het verschijnen van het vlagblad tot het in aar komen (Z39 - 59). Indien reeds in de periode vanaf het begin van het schieten van het gewas tot het verschijnen van het vlagblad (Z31 - 39) aantasting door meeldauw en/of bladvlekkenziekten wordt waargenomen, een behandeling uitvoeren.
Veiligheidstermijn 6 weken

[+] Zomer triticale
Plaag/ziekte Bruine roest (Puccinia recondita)
Dosering 1 l/ha
Toepassing Wanneer in de periode vanaf schieten van het gewas tot het in aar komen (Z31 - 59) aantasting wordt waargenomen, een behandeling uitvoeren.
Veiligheidstermijn 6 weken

[+] Zomergerst
Plaag/ziekte Bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis), dwergroest (Puccinia hordei) en netvlekkenziekte (Pyrenophora teres)
Dosering 1 l/ha
Toepassing Wanneer in de periode vanaf schieten van het gewas tot het in aar komen (Z31 - 59) aantasting wordt waargenomen, een behandeling uitvoeren.
Veiligheidstermijn 6 weken

[+] Zomerrogge
Plaag/ziekte Bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis) en bruine roest (Puccinia recondita f.sp. recondita)
Dosering 1 l/ha
Toepassing Wanneer in de periode vanaf schieten van het gewas tot het in aar komen (Z31 - 59) aantasting wordt waargenomen, een behandeling uitvoeren.
Veiligheidstermijn 6 weken

[+] Zomertarwe
Plaag/ziekte Blad- en aarziekten veroorzaakt door echte meeldauw (Erysiphe graminis f.sp. tritici), bruine roest (Puccinia recondita f.sp. tritici), bladvekkenziekten (Septoria tritici en Septoria nodorum) en gele roest (Puccinia striiformis).
Dosering 1 l/ha
Toepassing Een behandeling uitvoeren in de periode vanaf het verschijnen van het vlagblad tot het in aar komen (Z39 - 59). Indien reeds in de periode vanaf het begin van het schieten van het gewas tot het verschijnen van het vlagblad (Z31 - 39) aantasting door meeldauw en/of bladvlekkenziekten wordt waargenomen, een behandeling uitvoeren.
Veiligheidstermijn 6 weken

Toelating


Werkzame stof: cyproconazole en azoxystrobin;
Gehalte: 80 en 200 g/l;
Categorie: fungicide;
Formulering: suspensie concentraat;
Toelatingsnummer: 12762 N

Opmerkingen


Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel, toegepast door middel van een gewasbehandeling, in de teelt van:
a) wintertarwe en zomertarwe,
b) wintergerst en zomergerst
c) rogge
d) triticale

Dit middel is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik.


Gevaar en veiligheid


Gevaarsymbolen: Xn, schadelijk; N, milieugevaarlijk;
Waarschuwingszinnen: (R22) Schadelijk bij opname door de mond; (R50/53) Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken; (R63) Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind;
Veiligheidsaanbevelingen: (S21) Niet roken tijdens gebruik; (S36/37) Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding; (S46) In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen; (S61) Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidsgegevenskaart

Download(s)

Priori Xtra Veiligheidsinformatieblad