Фунгициди 

Фунгициди 

Иновативноста на групацијата Syngenta е насочена кон развој на целосен пристап при заштита на растенијата. Без нашите производи, најмалку 80 милиони тони жито ќе бидат уништени од штетници, плевел и болести.

Системичен и контактен фунгицид, со превентивно и куративно делување

Екстра принос, Екстра квалитет, Екстра профит!
Едно третирање со Amistar Extra ги покрива сите ваши трошоци за квалитетна заштита. Чиста математика !!!
  Контактен фунгицид во облик на концентрирана суспензија, за суэбивање на растителни болести
 ..
  Водотопиви гранули. Системичен фунгицид за спречување на чадливата краставост и пепелницата кај јаболко, монилии на коскесто овошје и ботритис
 ...
  Продажбата е дозволена само во оригинална амбалажа на производителот.
 ..
  е контактен превентивен фунгицид эа суэбивање болести на винова лоэа, овошки, маслинки и градинарски култури. Се применува эа суэбивање на растителни болести.
 ..
  Концентрирана суспензија Фунгицид наменет за сузбивање на пламеница и пепелница кај виновата лоза, краставците и доматите.
..
Pergado MZ Фунгицид во облик на водотопливи гранули (WG) со превентивно делување за сузбивање на болести, кои ги предизвикуваат габи, на компир, градинарски култури и винова лоза.
 ....
  Системично контактен фунгицид - секогаш сигурна заштита за виновата лоза!
 ...
  е системичен и контактен фунгицид и се употребува превентивно против пламеницата кај виновата лоза и пламеницата кај компирот и доматот.
 ..  
  Концентрат за емулзија-системичен фунгицид за сузбивање на растителни болести.
 ...
  Системичен фунгицид за спречување на предизвикувачот на сивото гниење (Bot¬ryotinia fuckeliana) кај виновата лоза и јагодите.
 ...
  Пред употребата на средството задолжително да се прочита упатството за примена. Авиотретирање не е доэволено.
 ...
  е системичен фунгицид, во форма на концентрат эа емулэија, кој содржи 250 г/л а.м. ПРОПИКОНАЗОЛ, наменет эа суэбивање на растителни болести на житни култури и винова лоэа
 .
  Пред употреба на препаратот задолжително да се прочита приложеното упатство за употреба.