Фунгициди 

Фунгициди 

Иновативноста на групацијата Syngenta е насочена кон развој на целосен пристап при заштита на растенијата. Без нашите производи, најмалку 80 милиони тони жито ќе бидат уништени од штетници, плевел и болести.

  Контактен фунгицид во облик на концентрирана суспензија, за суэбивање на растителни болести
 ..
  Водотопиви гранули. Системичен фунгицид за спречување на чадливата краставост и пепелницата кај јаболко, монилии на коскесто овошје и ботритис.
 ...
  Продажбата е дозволена само во оригинална амбалажа на производителот.
 ..
  е контактен превентивен фунгицид эа суэбивање болести на винова лоэа, овошки, маслинки и градинарски култури. Се применува эа суэбивање на растителни болести.
 ..
  Концентрирана суспензија Фунгицид наменет за сузбивање на пламеница и пепелница кај виновата лоза, краставците и доматите.
..
Pergado MZ Фунгицид во облик на водотопливи гранули (WG) со превентивно делување за сузбивање на болести, кои ги предизвикуваат габи, на компир, градинарски култури и винова лоза.
 ....
  Водотопив прашок. Системично контактен фунгицид.
 ..
 
 ...
  е системичен и контактен фунгицид и се употребува превентивно против пламеницата кај виновата лоза и пламеницата кај компирот и доматот.
 ..
  Концентрат за емулзија-системичен фунгицид за сузбивање на растителни болести.
 ...
  Системичен фунгицид за спречување на предизвикувачот на сивото гниење (Bot¬ryotinia fuckeliana) кај виновата лоза и јагодите.
 ...
  Пред употребата на средството задолжително да се прочита упатството за примена. Авиотретирање не е доэволено.
 ...
  е системичен фунгицид, во форма на концентрат эа емулэија, кој содржи 250 г/л а.м. ПРОПИКОНАЗОЛ, наменет эа суэбивање на растителни болести на житни култури и винова лоэа.
 .
  Пред употреба на препаратот задолжително да се прочита приложеното упатство за употреба.